Αριστείο της Κυπριακής Ακαδημίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

1. Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, δυνάμει του Άρθρου 27 του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου 167(I)/2017 και των Κανονισμών (40) (41) (45) και (46) των περί της Λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Κανονισμών του 2019 προκηρύσσει το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τάξη των Θετικών Επιστημών για το 2020.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου του 2017, η Τάξη των Θετικών Επιστημών (Α΄ Τάξη) περιλαμβάνει τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά, τις βιολογικές επιστήμες, τις γεωλογικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, τις ιατρικές επιστήμες και άλλες συναφείς εφαρμοσμένες επιστήμες.

3. Το Αριστείο συνίσταται από χρυσό μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα και θα απονεμηθεί από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών (Ακαδημία) στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας, τον Δεκέμβριο του 2020 μετά την ανάγνωση του σκεπτικού βράβευσης από τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας.

4. Το Αριστείο απονέμεται σε διακεκριμένες και κορυφαίες προσωπικότητες των Επιστημών, των Γραμμάτων ή των Τεχνών, με σημαντική προσφορά και αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα τους. Το Αριστείο συνιστά αναγνώριση των προσωπικοτήτων που συνδέονται με την Κύπρο και που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη, των επιστημών, των γραμμάτων ή των τεχνών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

5. Υποψήφιοι για το Αριστείο μπορούν να είναι άτομα Κυπριακής καταγωγής ή πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως τόπου
διαμονής, ή πολίτες αλλοδαπής καταγωγής που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι κορυφαίοι στο πεδίο τους με διεθνώς αναγνωρισμένη και σημαντική συνεισφορά. Στη διαδικασία κρίσης των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συμβολή και η προσφορά τους στην Κύπρο.

6. Υποψήφιος δύναται να προταθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο/α νοουμένου ότι ο/η υποψήφιος/α είναι ενήμερος για την υπόδειξη της υποψηφιότητάς του/της. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται από τον/την προτείνοντα/ουσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ακαδημίας και πρέπει να υποστηρίζεται από αιτιολογημένη έκθεση, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα και τυχόν άλλα υποστηρικτικά έγγραφα.

7. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@academyofcyprus.cy συνοδεύοντάς την με τα στοιχεία/έγγραφα μέχρι 3 Απριλίου 2020 και ώρα 18:00.

Υποβολή υποψηφιότητας που δεν συνοδεύεται από τα στοιχεία/έγγραφα που προβλέπονται δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Έργα που δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
P.O. BOX 22554
1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ. επικοινωνίας: 22800891