Εσωτερικοί Κανονισμοί για τις Εκθέσεις και τα Έγγραφα Πολιτικής

 1. Εκθέσεις της Ακαδημίας

Εγκρίνονται από την Ολομέλεια μετά από πρόταση της οικείας Τάξης.

 1. Έγγραφα Πολιτικής Μελών της Ακαδημίας.

Υπογράφονται από τους/τις Ακαδημαϊκούς που τα έχουν ετοιμάσει και εγκρίνονται από την Επιτροπή Εκδόσεων,  χωρίς να συνεπάγεται ότι η Ακαδημία συμμερίζεται τις απόψεις του/της/των συγγραφέων. Περιέχουν τις απόψεις των συγγραφέων αλλά όχι κατ’ ανάγκη της Ακαδημίας.

 1. Διαδικασία έγκρισης Εκθέσεων της Ακαδημίας

Για Εκθέσεις της Ακαδημίας ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 1. Ο/Η Ακαδημαϊκός καταθέτει πρόταση στην οικεία Τάξη ή Επιτροπή (μόνιμη ή ad hoc) της Ακαδημίας για ετοιμασία Έκθεσης της Ακαδημίας. Η Έκθεση έχει ως κύριο συγγραφέα έναν/μία ή περισσότερους/ες Ακαδημαϊκούς.
 2. Η οικεία Τάξη ή Επιτροπή αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τον ορισμό εξωτερικών αξιολογητών/τριών με εξειδίκευση στο αντικείμενο της Έκθεσης ή καλεί ως ad hoc μέλη της Επιτροπής εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, με σκοπό την αξιολόγηση και εμπλουτισμό της Έκθεσης.
 3. Προσχέδιο της Έκθεσης συζητείται σε συνεδρία της Τάξης, συνοδευόμενο από έγγραφο που περιγράφει τις ενέργειες που έγιναν για τη δημιουργία της. Η Τάξη δύναται να την εγκρίνει ή όχι ή, αν προέρχεται από οικεία Επιτροπή να τη θέσει σε περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης προτού οριστικοποιηθεί.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης και έγκρισή της από την οικεία Τάξη, αυτή τίθεται από τον/την Πρόεδρο της Τάξης προς έγκριση ενώπιον της Ολομέλειας και συνοδεύεται από έγγραφο που περιγράφει τις ενέργειες που έγιναν για τη δημιουργία της. Η Ολομέλεια δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει την Έκθεση ή να την αναπέμψει  στην Τάξη για επανεξέταση.
 5. Η Έκθεση, αν και εγκρίνεται από την Ολομέλεια, εκδίδεται ως Έκθεση της οικείας Τάξης ή Επιτροπής, εκτός αν η Ολομέλεια κρίνει πως δικαιολογείται κατ’ εξαίρεση η έκδοσή της ως Έκθεση της Ολομέλειας ενόψει του αντικειμένου και της φύσης της.
 1. Διαδικασία έγκριση Εγγράφων Πολιτικής

Για Έγγραφα Πολιτικής Μελών της Ακαδημίας ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 1. Ο/Η Ακαδημαϊκός καταθέτει πρόταση στην Επιτροπή Εκδόσεων της Ακαδημίας, κοινοποιώντας την στην οικεία Τάξη. Το Έγγραφο Πολιτικής έχει ως κύριο συγγραφέα έναν/μία ή περισσότερους/ες Ακαδημαϊκούς.
 2. Η Επιτροπή Εκδόσεων ή η οικεία Τάξη δύνανται να προβούν σε εισηγήσεις ως προς το περιεχόμενο. Οι συγγραφείς λαμβάνουν υπόψη τυχόν σχόλια και υποβάλλουν αναθεωρημένο Έγγραφο Πολιτικής.
 1. Έκδοση

Το εγκεκριμένο κείμενο, Έκθεση ή Έγγραφο Πολιτικής, αποστέλλεται για ετοιμασία έκδοσης σε βιβλιάριο από τον/την  αρμόδιο/α λειτουργό της Ακαδημίας.