Εσωτερικός Κανονισμός για το Αριστείο

Εσωτερικοί Κανονισμοί δυνάμει του Άρθρου 27 του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου 167(I)/2017 και του Κανονισμού 46 των περί της Λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Κανονισμών του 2019

Εσωτερικοί Κανονισμοί για την Απονομή του Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας

 1. Η Ακαδημία απονέμει ετησίως και διαδοχικά ανά Τάξη το «Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας» (εφεξής «Το Αριστείο») στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες.
 2. Το Αριστείο θα απονεμηθεί το 2020 στην Τάξη των Θετικών Επιστημών, το 2021 στην Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών, το 2022 στην Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και εφεξής διαδοχικά με την ίδια διαδοχική σειρά.
 3. Το Αριστείο θα συνίσταται από χρυσό μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα και θα απονέμεται από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας, τον Δεκέμβριο εκάστου έτους, μετά την ανάγνωση του σκεπτικού βράβευσης από τον Γενικό Γραμματέα.
 4. Το Αριστείο απονέμεται σε διακεκριμένες και κορυφαίες προσωπικότητες των Επιστημών, των Γραμμάτων ή των Τεχνών, με σημαντική προσφορά και αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα τους. Το Αριστείο συνιστά αναγνώριση των προσωπικοτήτων που συνδέονται με την Κύπρο και που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη, των επιστημών, των γραμμάτων ή των τεχνών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
 5. Τα Μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι για το Αριστείο.
 6. Υποψήφιοι για το Αριστείο μπορούν να είναι άτομα Κυπριακής καταγωγής ή πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, ή πολίτες αλλοδαπής καταγωγής που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι κορυφαίοι στο πεδίο τους με διεθνώς αναγνωρισμένη και σημαντική συνεισφορά. Στη διαδικασία κρίσης των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συμβολή και η προσφορά τους στην Κύπρο.
 7. Η προκήρυξη του Αριστείου για κάθε επόμενο έτος θα γίνεται στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας και θα γνωστοποιείται μέσω της ιστότοπου της Ακαδημίας και του Δελτίου της Ακαδημίας   στον Τύπο. Η προκήρυξη έχει ημερομηνία έναρξης τη 16η Δεκεμβρίου και ημερομηνία λήξης τη 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
 8. Υποψήφιος δύναται να προταθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο/α νοουμένου ότι ο/η  υποψήφιος/α  είναι ενήμερος για την υπόδειξη της υποψηφιότητάς του/της. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται από τον/την προτείνοντα/ουσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ακαδημίας μέχρι τις 15 Μαρτίου του έτους το οποίο αφορά στο Αριστείο και πρέπει να υποστηρίζεται από αιτιολογημένη έκθεση, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα και τυχόν άλλα  υποστηρικτικά έγγραφα.
 9. Η οικεία Τάξη, σε συνεδρία της, πριν την 15η Μαρτίου, ορίζει Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων.
 10. Τα υποβληθέντα στοιχεία των υποψηφίων προωθούνται αμελλητί από τον Πρόεδρο της οικείας Τάξης στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της οικείας Τάξης για εμπιστευτική αξιολόγηση.
 11. Η έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλλεται στον Πρόεδρο της οικείας τάξης εντός 60 ημερών από την υποβολή των στοιχείων των υποψηφίων στην Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της οικείας Τάξης ορίζει την επόμενη συνεδρία της Τάξης στην οποία συζητείται η έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και επιλέγεται ο/η υποψήφιος για βράβευση διά φανερής ψηφοφορίας με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 12. Η απόφαση της Τάξης, εντός 10 ημερών από τη λήψη της, συνοδευόμενη από την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, προωθείται από τον Πρόεδρο της Τάξης, προς τον Πρόεδρο της Ακαδημίας. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας εντός 10 ημερών από τη λήψη των στοιχείων από την οικεία Τάξη, ορίζει την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίας της Ολομέλειας  στην οποία συζητείται η έκθεση και η απόφαση της Τάξης και εγκρίνεται  ή απορρίπτεται, με φανερή ψηφοφορία, η πρόταση με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Νοείται ότι στην παρούσα επιλογή δεν υπάρχει δικαίωμα αναπομπής της απόφασης από την Ολομέλεια στην οικεία Τάξη.
 13. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την απονομή του Αριστείου ολοκληρώνεται πριν το τέλος Ιουνίου εκάστου έτους. Μόλις αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας πληροφορεί τον/την υποψήφιο ότι έχει επιλεγεί για τη βράβευση και ότι η απονομή του Αριστείου θα πραγματοποιηθεί στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας τον Δεκέμβριο.