Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών