Κύριοι Σκοποί

Οι κύριοι σκοποί της Ακαδημίας είναι:

– Η προώθηση της Αριστείας σε όλες τις εκδηλώσεις του πνεύματος.

– Η καλλιέργεια και η προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών.

– Η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

– Η προβολή και η ισχυροποίηση της Κύπρου διεθνώς διά του έργου των επιστημόνων της.

– Η υποστήριξη της Παιδείας.

– Η ενδυνάμωση της συνεργασίας των Πανεπιστημίων, των Κέντρων Ερευνών και της Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

– Η παροχή επιστημονικά κατοχυρωμένης γνώσης και έγκυρης άποψης και γνωμοδότησης στην Πολιτεία και τους θεσμούς.

– Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Ακαδημιών και σε διμερείς συνεργασίες με Εθνικές Ακαδημίες άλλων Χωρών.

– Η έκδoση βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, επιστημονικών άρθρων και Πραγματειών, Δελτίων Τύπου, Πρακτικά Συνεδρίων, κ.ά.